รายงายผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงายผลการบริหารจัดการความเสี่ยง


แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564      

แบบติดตามบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564      


แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2563      

แบบติดตามบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563      

แบบติดตามบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปี 2563      

Back to Top