ค้นหารายชื่อหนังสือ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ร้านซีเอ็ดบุ๊ค : ร้านนายอินทร์ : สำนักพิมพ์ McGraw Hill : สำนักพิมพ์ Oxford
แสดงรายการหนังสือที่มีผู้สนใจ
 จำนวน 336 รายการหน้า : 1 / 12 
รายชื่อหนังสือที่มีการเสนอให้สั่งซื้อ
# ID ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ วัน-เวลาที่เสนอ สถานะ
1 378 johnanz johnanz 1985 johnanz 09-11-2021 12:17:11 รอดำเนินการ
2 379 09-11-2021 12:17:11 รอดำเนินการ
3 377 วัฒนธรรมองค์การ (ORGANIZATIONAL CULTURE) ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ชนิดา จิตตรุทธะ 2560 ยศกร วรรณวิจิตร 27-08-2021 00:57:09 รอดำเนินการ
4 376 วัฒนธรรมองค์การ :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม ชนิดา จิตตรุทธะ 2559 ยศกร วรรณวิจิตร 27-08-2021 00:52:32 รอดำเนินการ
5 375 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2560 ยศกร วรรณวิจิตร 27-08-2021 00:50:24 รอดำเนินการ
6 374 นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ 2563 ยศกร วรรณวิจิตร 27-08-2021 00:46:23 รอดำเนินการ
7 373 เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐ และการพัฒนานโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 2559 ยศกร วรรณวิจิตร 27-08-2021 00:44:22 รอดำเนินการ
8 372 Fermented beverage Grumezescu 2019 นันทพร พึ่งสังวร 13-04-2021 21:03:55 กำลังจัดหา
9 371 ฺBioactive compound Compos 2019 นันทพร พึ่งสังวร 13-04-2021 21:02:58 กำลังจัดหา
10 370 การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน จิมา ศรสัมพ์ 2563 นันทพร พึ่งสังวร 13-04-2021 21:02:02 กำลังจัดหา
11 369 เอนไซม์และการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร ทิพวรรณ ทองสุข 2563 นันทพร พึ่งสังวร 13-04-2021 21:00:48 กำลังจัดหา
12 368 Microbes for Sustainable Agriculture W. Y. Kim 2020 นิภาพร ก้านทอง 07-04-2021 12:03:42 กำลังจัดหา
13 367 Nanotechnology in the Agri-Food Sector Dr. B Simon 2020 นิภาพร ก้านทอง 07-04-2021 12:01:21 กำลังจัดหา
14 366 Antibiosis and Antibiotics in Agriculture Preethi Kartan, University of Leeds, UK 2020 นิภาพร ก้านทอง 07-04-2021 11:59:20 กำลังจัดหา
15 365 Biochemical Interaction Between Plants and Insects Rajesh Singh, Purnea University, India 2020 นิภาพร ก้านทอง 07-04-2021 11:57:12 กำลังจัดหา
16 364 Principles for Success เรย์ ดาลิโอ 12 ธันวาคม 2548 กฤติภูมิ แวงภูลา 02-04-2021 15:04:51 กำลังจัดหา
17 363 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช บุษราภรณ์ งามปัญญา 2561 ภูวิศ เจนวรกิจ 20-07-2020 14:33:18 จัดหาเรียบร้อย
18 362 ปลูกพืชตามนิสัยผัก Toshio Kijima 2019 ภูวิศ เจนวรกิจ 20-07-2020 14:28:46 จัดหาเรียบร้อย
19 360 Big Data Series I: Introduction to a Big Data Project ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ เพียงขวัญ เครือภู่ 19-06-2018 11:27:29 ไม่สามารถจัดหา
20 358 คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นประยุกต์ เพียงขวัญ เครือภู่ 04-09-2017 10:11:11 ไม่สามารถจัดหา
21 357 คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน เพียงขวัญ เครือภู่ 04-09-2017 10:10:44 ไม่สามารถจัดหา
22 356 เศรษฐมิติเบื้องต้น ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, ศาสตราจารย์ 2559 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:46:17 ไม่สามารถจัดหา
23 355 เศรษฐมิติ 1 = Econometrics I บัณฑิต ชัยวิชญชาติ. 2551 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:42:44 ไม่สามารถจัดหา
24 354 แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง : จากถั่วลันเตาถึงความสัมพันธ์เชิงมารยา บัณฑิต ชัยวิชญชาติ. 2556 อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:41:37 จัดหาเรียบร้อย
25 353 แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง : จากข้อสมมติสู่โลกแห่งความเป็นจริง บัณฑิต ชัยวิชญชาติ. 2557. อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล 25-07-2017 10:40:44 จัดหาเรียบร้อย
26 352 การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน นพรุจ 15-07-2017 13:55:48 จัดหาเรียบร้อย
27 351 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน (JIG AND FIXT URE DESIGN) นพรุจ 15-07-2017 13:54:38 จัดหาเรียบร้อย
28 350 AUTOMATION, PRODUCTION SYSTEMS, AND COMPUTER- INTEGRATED MANUFACTURING (GLOBAL EDITION) นพรุจ 15-07-2017 13:53:49 จัดหาเรียบร้อย
29 349 กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต (MECHANICS OF COMPOS ITE MATERIALS) นพรุจ 15-07-2017 13:52:58 จัดหาเรียบร้อย
30 348 การวิเคราะห์และควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม นพรุจ 15-07-2017 13:50:10 จัดหาเรียบร้อย
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12